خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

عشق خدائی

عشق خدائی

شمس تبریزی ما در ره عشق تو، اسيران بلائیمکس نیست چنین عاشق بیچاره، که مائيمبرما نظری کن، که درین شهر غریبیمبرما کَرَمی کن، که درین شهر گدائیمزهدی نَه که در كُنج مناج...

نظر ۰ بازدید ۲۰۲
خواب آشفته

خواب آشفته

رهی معیری هستی چه باشد ؟ آشفته خوابینقش فریبی موج سرابینخل محبت ، پژمرده شد، کو؟فيض نسیمی ، اشك سحابیدر بحر هستی ، ما چون حبابیمجز يك نفس نیست ، عمر حبابیاز هجر و وصلم...

نظر ۰ بازدید ۲۱۲
نكوهش بی خبران

نكوهش بی خبران

پروین اعتصامی همای دید سوی ماکیان به قلعه و گفت که: این گروه، چه بی همت و تن آسانندزبون مرغ شکاری و صید روباهند رهین منت گندم فروش و دهقانندچو طایرانِ دگر، جمله را پر و...

نظر ۰ بازدید ۱۷۴
کارگاه حریر

کارگاه حریر

پروین اعتصامیبه کرمِ پیله شنیدم که طعنه زد حلزونکه کار کردن بی مزد، عمر باختن استپیِ هلاک خود ای بی خبر چه می کوشیهرآنچه رشته ای عاقبت تو را کفن استبه دست جهل، به بنیا...

نظر ۰ بازدید ۱۳۹
علم و ادب

علم و ادب

سید اشرف الدين حسینیبا ادب باش که تکلیف جوانان ادب استفرق مابین بنی آدم و حیوان ادب استراحت روح زنان، زینت مردان ادب استآیه آیه همه جا سوره قرآن ادب استبا ادب باش که ا...

نظر ۰ بازدید ۱۶۷
گفتار و کردار

گفتار و کردار

پروین اعتصامی به گربه گفت ز راهِ عتاب، شیر ژیانندیده ام چو تو هیچ آفریده، سر گردانخیالِ پستی و دزدی، تو را برد همه روزبه سوی مطبخ شَه، یا به کلبه دهقانگهی ز کاسه بیچار...

نظر ۰ بازدید ۱۵۶
اشعاری از دیوان رهی معیری

اشعاری از دیوان رهی معیری

غبار مشکیننه وعده مسلم ده،نه چاره کارم کنمن تشنه آزارم،خوارم کن و زارم کنمستانه بزن بر سنگ،پیمانه عیشم راوز اشک سحرگاهی،پیمانه گسارم کنتا هر خس و خاشاکی،بوی نفسم گ...

نظر ۰ بازدید ۶۷
دیوانه و زنجیر

دیوانه و زنجیر

پروین اعتصامی گفت با زنجیر در زندان شبی دیوانه ایعاقلان پیداست،کز دیوانگان ترسیده اندمن بدین زنجیر ارزیدم که بستندم به پایکاش می پرسید کس،کایشان به چند ارزیده اندد...

نظر ۰ بازدید ۹۵
نامه به نوشیروان

نامه به نوشیروان

پروین اعتصامی بزرگمهر به نوشیروان نوشت که: خلقز شاه،خواهش امنیت و رفاه کنندشهان اگر که به تعمیر مملکت کوشندچه حاجت است که تعمیر بارگاه کنندچرا کنند کم از دسترنج مسکی...

نظر ۰ بازدید ۷۱
پرنده می داند

پرنده می داند

کتاب تاسیانهوشنگ ابتهاجپرنده می‌داند خیال دلکش پرواز در طراوت ابربه خواب می ماندپرنده در قفس خویشخواب می‌بیند.پرنده در قفس خویشبه رنگ و روغن تصویر باغ می نگردپرند...

نظر ۰ بازدید ۶۷
دو شعر از کتاب حجم سبز

دو شعر از کتاب حجم سبز

از روی پلک شبسهراب سپهریشب سرشاری بود.رود از پای صنوبرها،تا فراترها می رفت.دره مهتاب اندود،و چنان روشن کوه،که خدا پیدا بود.در بلندی ها ما،دورها گم،سطح ها شسته،و نگاه...

نظر ۰ بازدید ۲۹
گل سرخ

گل سرخ

شعر از پروین اعتصامی گل سرخ روزی ز گرما فسرد فروزنده خورشید،رنگش ببرد در آن دم که پژمرد و بیمار گشت یکی ابر خُرد از سرش می گذشت چو گل دید آن ابر را رهسپار برآورد فریاد ...

نظر ۰ بازدید ۸۰
دریای نور

دریای نور

شعر از : پروین اعتصامیبه الماس می زد چکش زرگریبه هرلحظه می جَست از آن اخگریبنالید الماس کِای تیره رایز بیدادِ تو،چند نالم چو نایبجز خوبی و پاکی و راستیچه کردم که آزار...

نظر ۰ بازدید ۲۰۹
حکایت عاشق شدن پادشاه

حکایت عاشق شدن پادشاه

مثنوی معنوی بود شاهی در زمانی پیش از اینمُلکِ دنیا بودش و هم مُلکِ دیناتفاقا شاه،روزی شد سواربا خواصِ خویش از بهرِ شکاریک کنیزک دید شه بر شاهراهشد غلامِ آن کنیزک جان...

نظر ۰ بازدید ۲۸۸
برف و بوستان

برف و بوستان

شعر از :پروین اعتصامیبه ماهِ دی،گلستان گفت با برفکه ما را چند حیران میگذاریبسی باریده ای بر گلشن و راغچه خواهد بود گر زین پس نباریبسی گلبن،کفن پوشید از توبسی کردی به ...

نظر ۰ بازدید ۱۰۴
نی نامه

نی نامه

نقد حالبشنو از نی چون حکایت می کنداز جدایی ها شکایت می کندکه ز نیستان تا مرا ببریده انداز نفیرم مرد و زن نالیده اندسینه خواهم شرحه شرحه از فراقتا بگویم شرح درد اشتیاق...

نظر ۰ بازدید ۲۰۸


ساخت وبلاگساخت وبلاگساخت وبلاگ رایگان
روانشناس ایرانی در لندنروانشناس ایرانی در لندنمینو ایرانی،روانشناس و مشاور ایرانی مقیم انگلستان-لندن
وبلاگ تبلیغاتیوبلاگ تبلیغاتیساخت وبلاگ تبلیغاتی بدون محدودیت لینک
ثبت آگهی رایگان ثبت آگهی رایگان درج آگهی ویژه در بالون آگهی

  عمان۷۷۷   |   ساخت وبلاگ